วีซ่า จีน

ประเภทของวีซ่าจีนที่ให้บริการ :
1. วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa (Type L) มี 2 ประเภท
วีซ่าท่องเที่ยวเข้าออก 1 ครั้ง (Single Entry) อายุวีซ่า 90 วัน หรือ 3 เดือน สามารถพำนักในจีนไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยวเข้าออก 2 ครั้ง (Double Entry) อายุวีซ่า 180 วัน หรือ 6 เดือน สามารถพำนักในจีนไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง 
2. วีซ่าธุรกิจ Business Visa (Type M)
วีซ่าธุรกิจเข้าออก 1 ครั้ง (Single Entry) อายุวีซ่า 90 วัน หรือ 3 เดือน สามารถพำนักในจีนไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง 
วีซ่าธุรกิจเข้าออก 2 ครั้ง (Double Entry) อายุวีซ่า 180 วัน หรือ 6 เดือน สามารถพำนักในจีนไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง
วีซ่าธุรกิจเข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entry) อายุวีซ่า 365 วัน หรือ 1 ปี สามารถพำนักในจีนได้ไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง (มีเงื่อนไข : ต้องมีวีซ่าธุรกิจในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันอย่างน้อย 4 ครั้ง)
จำนวนวันที่อนุญาตให้พำนักขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
 
 
ระยะเวลาการพิจารณา : 
ยื่นแบบปกติ ใช้เวลา 4 วันทำการ 
ยื่นแบบเร่งด่วน ใช้เวลา 2 วันทำการ
นับจากวันที่ยื่นเอกสารเข้าสถานทูต
 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศจีน
 
1. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย  (ยื่น Double Entry หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือเหลือมากกว่า 1 ปี
3. รูปถ่ายสี จำนวน 3 รูป ขนาด 33x48 มม.  พื้นหลังสีขาวห้ามใช้รูปถ่ายทางราชการ  
4. หลักฐานส่วนตัว– สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี), ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. เอกสารประกอบอื่นๆ   เอกสารตั๋วเครื่องบิน , เอกสารการจองโรงแรมที่พัก

 
กรณีเป็นเด็ก  อายุ 6- 18 ปี
สูติบัตร (สำเนา) และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา (อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้ สูติบัตร (สำเนา) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างระเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
 
 
กรณีทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้
หนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ
 
กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี)
หนังสือรับรองการทำงาน
หนังสือรับรองตัวเอง  
ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน
 
กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า
 
ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
บริษัทฯ รับยื่นวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น รับยื่นผ่านตัวแทนเฉพาะวีซ่าธุรกิจเท่านั้น
บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต
 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศจีน
 
1. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย(ยื่น Double Entry หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือเหลือมากกว่า 1 ปี )
3. รูปถ่ายสี จำนวน 3 รูป ขนาด 33x48 มม. พื้นหลังสีขาวห้ามใช้รูปถ่ายทางราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปสำหรับยื่นวีซ่า หน้าที่สอง สำคัญมาก)
4. หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. จดหมายเชิญ จากทางประเทศจีนที่ระบุชื่อคนที่ถูกเชิญ วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้เชิญ ด้านล่างลายเซ็นต์ในเอกสารเชิญ
6. หนังสือรับรองการทำงาน อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน ที่ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ออกใบรับรองงาน และระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเดินทางให้สอดคล้องกับจดหมายเชิญจากจีน
กรณีทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมหนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ (จะได้รับวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทสื่อ J1 หรือ J2)กรณี
 
เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี)
ต้องมีหนังสือรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุข้อความว่าเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ ระบุชื่อที่อยู่ที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัทที่เชิญ พร้อมระบุว่าไม่ได้เดินทางเพื่อการโชว์และแสดงใดๆทั้งสิ้น และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันหรือจำนวนวันตามหนังสือเชิญเท่านั้น
ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
 
กรณีชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
 
เอกสาร Work Permit ฉบับจริง อายุเหลือมากกว่า 1 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับถึงไทย)
บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต
 
 หมายเหตุ:
การพิจารณาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่การันตีผลการพิจารณาวีซ่า
ระยะเวลาดำเนินการยื่นขอวีซ่า เริ่มนับเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ตามที่กำหนด เท่านั้น

 
ข้อมูลศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศจีน   :
 
สถานที่ตั้ง : อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลาเปิดทำการ : ยื่นเอกสาร 09.00-11.00 น. รับเอกสารคืน (ปกติ) 09.00-16.00 น. รับเอกสารคืน (ด่วน) 15.00-16.00 น.
วันหยุดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า : วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามสถานทูตจีน                                                     
ตรวจสอบวันหยุดทำการของสถานทูตจีน คลิก!