วีซ่าประเทศอิตาลี

OVERVIEW

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว : สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิตาลีเพื่อการท่องเที่ยว 

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า EUR 80 = 2,960 บาท
 • สำหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า12 ปี EUR 40 = 1,480บาท
 • สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นการธรรมเนียมวีซ่า

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     

 • ค่าบริการ VFS 500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ หากผู้สมัครต้องการใช้บริการส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า ทั้งนี้การบริการนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่าน บริการเพิ่มเติมของ VFS อิตาลี

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

 

ระยะในการพิจารณาวีซ่า

 • ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครวีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น) ล่วงหน้าได้ภายใน 90 วันก่อนการเดินทาง
 • ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสมัครวีซ่าจะใช้เวลา 5 วันทำการ ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะขยายไปถึง 30 วันขึ้นไปโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตอิตาลีไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 • ขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

โปรดทราบ: ท่านอาจต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าที่สถานกงสุลของประเทศอิตาลีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ก่อนที่ทางสถานทูตจะพิจารณาใบสมัครวีซ่าของท่าน

 

 เอกสารที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่า (เบื้องต้น)

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 2. รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ขนาดรูปถ่าย กว้าง 35 มิลลิเมตร x สูง 45 มิลลิเมตร
 • พื้นหลังหรือฉากหลังสีขาว
 • อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ทิศทางของศรีษะไม่เอียง มองกล้องตรง ไม่หลับตา ไม่เห็นฟัน และสามารถเห็นใบหน้าเต็มได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแต่งรูปภาพ)
3. หนังสือเดินทาง
 • ต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
 • อายุหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันเหลืออย่างน้อย 90 วันนับจากวันเดินทางออกจากประเทศเชงเก้น
 • อายุหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร
4. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ที่ออกจากสายการบินหรือบริษัทตัวแทน เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี โดยระบุชื่อที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง (แนะนำให้ผู้สมัครควรทำการจองไว้เท่านั้นจนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงชำระเงินภายหลัง)
5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 • เอกสารการจองของโรงแรมหรือหลักฐานยืนยันการจองที่พักต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมดและระบุชื่อผู้เข้าพักทุกท่าน, ชื่อและที่อยู่โรงแรม ที่พัก, และวันที่เข้าพัก (แนะนำให้ผู้สมัครควรทำการจองไว้เท่านั้นจนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงชำระเงินภายหลัง)
6. ตารางการเดินทาง
 • โดยระบุวันที่เข้า, ชื่อเมือง หากในแผนการเดินทางมีการเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ หรือมีการเดินทางออกนอกกลุ่มประเทศเชงเก้น ผู้สมัครจำเป็นต้องระบุรายละเอียดการเดินทางให้ชัดเจน และยานพาหนะที่เดินทางเข้าพัก เช่น เครื่องบิน รถไฟ รถเช่า หรือรถประจำทาง เป็นต้น
7.หลักฐานทางการเงิน
 • บัญชีธนาคาร Bank Statement หรือ Statement online หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น ไม่ติดลบ และมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนและมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันยื่น
8.หนังสือรับรองการทำงาน
 • กรณีลูกจ้าง - หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครโดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร, ตำแหน่ง, เงินเดือน, จำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ, ตราประทับจากบริษัท, ลายเซ็นผู้อนุมัติจากหน่วยงานหรือบริษัท และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ตัวจริง อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)
 • กรณีเจ้าของกิจการ - หนังสือรับรองบริษัท (DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • อาชีพอิสระ - ผู้สมัครสามารถเขียนชี้แจง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย
9. กรณีนักเรียน นักศึกษา
 • หนังสือรับรองออกจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานศึกษา และลายเซ็นผู้อนุมัติจากสถานศึกษา (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)
10. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ออกค่าใช้จ่ายต้องเป็น บิดา, มารดา, คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น)
 • ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษจากผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมลงลายเซ็น
 • เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ใบสมรส เป็นต้น สำเนาภาษาไทยพร้อมตัวแปล (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี)
 • หลักฐานทางการเงิน (ข้อ 7.)
11. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • ตัวจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี)
12. ประกันการเดินทาง

 • ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยระบุชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง ระบุวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ( 1,500,000 บาท ) และข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ พร้อมทั้งมีตราปั๊มและลายเซ็นจากบริษัทตัวแทนประกัน

 

(เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี)