วีซ่า ฝรั่งเศส

OVERVIEW

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสและพำนักอยู่ไม่เกิน 90 วัน ด้วยจุดประสงค์เพื่อต้องการเดินทางท่องเที่ยว (ดูกฎการขอ Schengen Visa)

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

EUR 80 หรือ 2,930 บาท

 

ค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าบริการ TLS 1,282 บาท
 • ค่าบริการส่ง Passport กลับคืน 180 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน บริการเพิ่มเติมของ TLS 

ยกเว้นการเก็บข้อมุลทางชีวภาพ:

 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี;
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับวีซ่าที่ระบุ(VIS) ภายใน 59 เดือน

 

เอกสารที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่า (เบื้องต้น)

1. แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า

2. France-Visas receipt (จะได้รับหลังจาก Submit ใบสมัครแล้ว)

3. รูปถ่าย 2 ใบ มีรายละเอียดดังนี้

 • พื้นหลังสีขาวขนาด3.5 ซม. x 4.5 ซม
 • ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน6 เดือน)
 • ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
 • ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะและด้านบนของหัวไหล่โดยต้องเห็นใบหน้า70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

4. Passport

 • ต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
 • อายุหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันเหลืออย่างน้อย 90 วันนับจากวันเดินทางออกจากประเทศเชงเก้น
 • อายุหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร

5. เอกสารประกันการเดินทาง

 • ควรระบุพื้นที่ครอบคลุมว่า Schengen หรือ Worldwide เท่านั้น และประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท) ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชง เก้น หรือเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส

6. Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

7. หลักฐานการทำงาน

 • กรณีลูกจ้าง - หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครโดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร, ตำแหน่ง, เงินเดือน, จำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ, ตราประทับจากบริษัท, ลายเซ็นผู้อนุมัติจากหน่วยงานหรือบริษัท และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ตัวจริง อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น)
 • กรณีเจ้าของกิจการ - หนังสือรับรองบริษัท (DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • อาชีพอิสระ - ผู้สมัครสามารถเขียนชี้แจง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย

8. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก

 • เอกสารการจองของโรงแรมหรือหลักฐานยืนยันการจองที่พักต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักทั้งหมดและระบุชื่อผู้เข้าพักทุกท่าน, ชื่อและที่อยู่โรงแรม ที่พัก, และวันที่เข้าพัก (แนะนำให้ผู้สมัครควรทำการจองไว้เท่านั้นจนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงชำระเงินภายหลัง)

9. แพลนการท่องเที่ยว

 • โดยระบุวันที่เข้า, ชื่อเมือง หากในแผนการเดินทางมีการเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ หรือมีการเดินทางออกนอกกลุ่มประเทศเชงเก้น ผู้สมัครจำเป็นต้องระบุรายละเอียดการเดินทางให้ชัดเจน และยานพาหนะที่เดินทางเข้าพัก เช่น เครื่องบิน รถไฟ รถเช่า หรือรถประจำทาง เป็นต้น

เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส