วีซ่า สวิสเซอร์แลนด์

Overview

วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน (ดูกฎการขอ Schengen Visa)

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ผู้สมัครที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป EUR 80 = 3,000 บาท        
 • ผู้สมัครเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 - 11 ปี EUR 40 = 1,500 บาท        
 • ผู้สมัครเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0 - 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าบริการ VFS 790 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆจะขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้สมัครเลือกซื้อจาก VFS อาทิเช่น ค่าส่งหนังสือเดินทางกลับคืน ค่าบริการ SMS แจ้งสถานะวีซ่า เป็นต้น

บริการเพิ่มเติมของ VFS

 

ระยะเวลาของการพิจารณาคำร้อง

 • สามารถยื่นเอกสารสมัครวีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น) ล่วงหน้าได้ภานใน 90 วันก่อนการเดินทาง
 • ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสมัครวีซ่าจะใช้เวลา 15 ตามปฏิทิน ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะขยายไปถึง 30 วันขึ้นไปโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

ขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

 

เอกสารที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่า (เบื้องต้น)

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
2. รูปถ่าย 1 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม:

 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว
 • ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง (เห็นใบหน้าชัดเจน)
 • เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก)
 • รูปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของใบหน้าชัดเจนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ และความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ในรูปถ่าย 70-80% ของพื้นที่

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง

 • ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือนหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้(เล่มเก่า) ต้องนำมาแสดงด้วย

4. หนังสือเดินทางฉบับสำเนา

 • สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) 2 ชุด
 • สำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด

5. หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา

6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องระบุชื่อผู้สมัคร (ตรงตามหนังสือเดินทาง)
 • กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่า สถานกงสุลประจำภูมิภาคกรุงเทพฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินทุกรณี

7. ประกันการเดินทาง

 • ผู้สมัครวีซ่าจะต้องเตรียมแผนประกันการเดินทางที่ออกจากบริษัทประกันจากบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทในประเทศยุโรป  โปรดทราบว่ามีเพียงบริษัทประกันบางบริษัทเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย และแผนประกันที่ท่านเลือกจะต้องให้ความคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และจะต้องรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการส่งกลับเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์ ประกันการเดินทางจะต้องใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นและครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

 • เอกสารการจองโรงแรม/ที่พัก ตลอดระยะเวลาที่ท่านพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น เอกสารการจองโรงแรม/ที่พักจะต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่าน(และตรงกับหนังสือเดินทาง)

9. แผนการเดินทางโดยละเอียด

 • ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ ผู้สมัครจะต้องแสดงแผนการเดินทางโดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามข้ามพรหมแดนไปยังพื้นที่ประเทศเชงเก้นอื่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่จะต้องเดินทางไปในระหว่างทริปเดียวกันนี้

10. หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน:

 • กรณีลูกจ้าง: - หนังสือรับรองการทางานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร ระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา: - หนังสือรับรองจากทางสถาบันที่ศึกษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา
 • กรณีเจ้าของกิจการ: - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อของผู้สมัคร
 • เอกสารที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่น หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน และมีตราประทับจากทางธนาคาร
 • กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์การเงิน และยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผู้อุปถัมภ์ โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน มีตราประทับจากทางธนาคาร และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์ ในบางกรณีท่านอาจจะยื่น สำเนาของอสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม

เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลที่ศูนย์รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้ แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตังเอง