วีซ่า สวีเดน

OVERVIEW

วีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่มีเจตนาในการไปเยือนประเทศสวีเดนเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา โดยไม่ได้การเชิญจากผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน (ดูกฎการขอ Schengen Visa)

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ผู้ใหญ่ EUR 80 = 3,000 บาท
 • เด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี  EUR 40 = 1,500 บาท
 • เด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

โปรดทราบว่า: ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ฉะนั้น จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าบริการ VFS 750 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆจะขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้สมัครเลือกซื้อจาก VFS อาทิเช่น ค่าส่งหนังสือเดินทางกลับคืน ค่าบริการ SMS แจ้งสถานะวีซ่า เป็นต้น

บริการเพิ่มเติมของ VFS

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการคือ 15 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนของใบสมัคร) ในบางกรณีอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานกว่าที่กำหนด

 

เอกสารที่จำเป็นต้องยื่นประกอบใบสมัคร (เบื้องต้น)

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชง

2. รูปถ่าย สี ขนาด 45mmx35mm 1 ใบ พื้นหลังขาว (รูปมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

3. หนังสือเดินทางเล่มจริง

 • ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกติดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทางที่ยังว่างอยู่

4. สำเนาหนังสือเดินทาง

5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น (หากมี) 

6. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

7. สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง

 • ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น และครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพํานักอยู่หรือระยะเวลาที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางผ่านแดนในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรมธรรม์นี้จะต้องคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลสำหรับเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้านและต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นตํ่า 30,000 ยูโร

8. เอกสารยื่นยันตัวตน – ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี)

9. เอกสารการประกอบอาชีพ

 • หากทำงานให้กับบริษัทหรือองค์กร – หนังสือรับรองการทำงาน/สัญญาว่าจ้างต้นฉบับ ที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดในประเทศไทยของผู้สมัคร –ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
 • หากประกอบธุรกิจส่วนตัว – หลักฐานประกอบการ (เอกสารจดทะเบียนบริษัท/เอกสารจดทะเบียนพานิชย์จากกรมการค้าภายใน หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นส่วน และหลักฐานรายได้ต่อปี)

10. สำเนาการจองที่พัก/โรงแรม (ไม่แนะนําให้ผู้สมัครชําระเงินค่าที่พักทั้งหมดก่อนที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)

11. แผนการเดินทางอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น และ/หรือ ประเทศอื่นๆ – ใบจองการเดินทาง การเปลี่ยนเที่ยวบิน ใบจองที่พักในประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้น และ/หรือ ประเทศอื่นๆ

12. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ (ไม่แนะนําให้ผู้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะออกให้ตามวันที่ระบุในใบจองตัวเครื่องบิน หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ)

13. หลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพํานักอยู่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองจากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ผู้สมัครอาจไม่ต้องยื่นหลักฐานการเงิน หากมีผู้รับรอง และผู้รับรองยืนยันและแสดงหลักฐานว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครทั้งหมด หลักฐานการเงินที่แสดงจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครพํานักอยู่ โดยประมาณอย่างตํ่า 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคํานวณตามจำนวนวันที่ท่านจะไปพํานัก
 • สำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (โฉนดที่ดิน) หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงภาระผูกพันธ์ทางสังคม หรือการเงิน ธุรกิจในประเทศไทย
   

 เอกสารดังกล่าวด้านล่างนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นพร้อมกับใบสมัครในวันที่ผู้สมัครเข้ามายื่นเอกสารที่สถานทูตฯหรือยื่นที่ศูนย์รับยื่น VFS Global Centre เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปล ซึ่งได้รับการแปลมาจากสำนักงานแปลที่ได้รับการรับรอง ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารตามลำดับดังต่อไปนี้