วีซ่า Schengen

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้ และ 10 สิ่งที่ต้องเตรียมในการขอวีซาเชงเก้น
วีซ่าเชงเก้นคืออะไร (Schengen Visa) คือ ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการ

 • ออสเตรีย (Austria)
 • เบลเยี่ยม (Belgium)
 • เช็ก (Czech)
 • เดนมาร์ก (Denmark)
 • เอสโตเนีย (Estonia)
 • ฟินแลนด์ (Finland)
 • ฝรั่งเศส (France)
 • เยอรมนี (Germany)
 • กรีช (Greece)
 • ฮังการี (Hungary)
 • ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 • อิตาลี (Italy)
 • ลัตเวีย (Latvia)
 • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 • ลิทัวเนีย (Lithuania)
 • ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 • มอลตา (Malta)
 • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 • นอร์เวย์ (Norway)
 • โปแลนด์ (Poland)
 • โปรตุเกส (Portugal)
 • สโลวาเกีย (Slovakia)
 • สโลวีเนีย (Slovenia)
 • สเปน (Spain)
 • สวีเดน (Sweden)
 • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)


ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น

 • อยู่ในประเทศไม่เกิน 90 วัน
 • จำนวนวันที่ได้รับในวีซ่ามีหลักๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) หรือ Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple Entry (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุของวีซ่า) ซึ่งจำนวนวันที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
 • อายุของวีซ่าเชงเก้นนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต


วีซ่าเชงเก้นเมื่อเดินทางหลายประเทศ

 • กรณีมีประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มเชงเก้นที่ต้องอยู่นานกว่าประเทศอื่น ๆ ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น เช่นเที่ยวสเปน 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน แล้วปิดท้ายด้วยนอร์เวย์ 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตนอร์เวย์
 • กรณีเดินทางหลายประเทศและอยู่ในประเทศนั้นๆระยะเวลาเท่ากัน ต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกที่เดินทางไป

 

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International
 • สามารถยื่นคำร้องขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Schengen Visa Application หรือกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์


 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

 1. กรอกใบคำร้องขอวีซ่า....เตรียมเอกสารทำวีซ่า สามารถดาวน์โหลด ได้จากเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก การเตรียมเอกสารทำวีซ่า หลังจากกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแล้วสามารถยื่นเอกสารได้ที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 2. พาสปอร์ต...พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ และพาสปอร์ตควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า และควรเตรียมสำเนาไว้อย่างน้อยๆ 2 ฉบับ
 3. รูปถ่าย
  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีอ่อน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 4. หนังสือรับรองการทำงาน...หนังสือรับรองการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 5. หนังสือรับรองจากธนาคาร...รายการเดินบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน , สลิปเงินเดือน
 6. รวบรวมเอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร...ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก , ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
 7. รายละเอียดแผนการเดินทาง...ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ/รถเช่า อาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร แบบละเอียด
 8. หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน...หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
 9. ค่าธรรมเนียม...ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า ประมาณ 2,500 บาท
 10. กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง...ทำประกันภัยการเดินทางที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:30 น. (พักทำการเวลา 12:30 – 13:30 น.)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International
อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:00 น. (พักทำการเวลา 12:00 – 13:00 น.)

ขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านสถานทูตโดยตรง
• เยอรมนี (Germany): bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
• ออสเตรีย (Austria): www.vfsglobal.com/austria/thailand/thai/
• เบลเยี่ยม (Belgium): www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/
• อิตาลี (Italy): www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/
• เนเธอร์แลนด์ (Netherlands): www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/Thai/
• นอร์เวย์ (Norway): www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (TLS)
• ฝรั่งเศส (France): fr.tlscontact.com/th/BKK/
• สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): ch.tlscontact.com/th/BKK/

ประเทศที่ต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (BLS)
• สเปน (Spain): thailand.blsspainvisa.com/thai/