เดดซี จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง รอยัล จอร์แดนเนียนแอร์...

 • เดดซี จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง รอยัล จอร์แดนเนียนแอร์ไล

 • เดดซี จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง รอยัล จอร์แดนเนียนแอร์ไล
 • JOR-DS6D3N-RJ
 • 51,988
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
 • อัมมาน เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม Jeep Tour Safari
 • ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา เที่ยวชม มหานครเพตรา เดินทางสุ่เมืองเดดซี
 • ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
 • เมืองอัมมาน ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
 • ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
1. เรำคือผู้บุกเบิกเส้นทำงตะวันออกกลำง และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็นบริษัทฯแรกของไทยที่มียอดเป็นอันดับ 1 มาตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า
2. รำยกำรท่องเที่ยวที่จัดอย่ำงลงตัว เพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุดไม่ต้องเดินทางย้อนไป ย้อนมา เที่ยวสบาย การันตีถึงคุณภาพและราคาที่จะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่นอน
3. เรำใช้โรงแรม ระดับ 4 ดำว เรำเลือกโรงแรมที่มีควำมสะดวกสบำย นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนที่กรุงอัมมานเมืองหลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซีเนื่องจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั้น ทาให้เราเสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน)
4. กรณีที่กรุ๊ฟ ออกเดินทำงมำกกว่ำ 20 ท่ำน เรำ จะใช้รถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ที่กรุ๊ฟเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้รถ BUS เล็ก 18 ที่นั่งในกำรเดินทำง //รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ
5. อำหำรกำรกินของประเทศจอร์แดน เนื่องจากประเทศจอร์แดนนั้น นับถือศาสนาอิสลาม อาหารนั้นย่อมไม่มีส่วนผสมของเนื้อหมู อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผัก และสารพัดแป้งนานาชนิด อาหารสไตล์บาร์บีคิว อาหารสไตล์เลบานอน (ผักใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศนี้กรอบ อร่อยมาก ) และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หัวไซเท้าดอง แครอทดอง กินกับซอสครีมหลากหลายชนิดให้เลือกสรร และที่ไม่ควรพลาด นั้นคือบาร์บีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอัมมาน ซึ่งร้านนี้ได้รับรางวัลจาก TRIPADVISOR ด้วย

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

1 ต.ค.65 - 6 ต.ค.65
51,98858,48851,98851,98851,988 15
จองทัวร์

4 ต.ค.65 - 9 ต.ค.65
51,98858,48851,98851,98851,988 15
จองทัวร์

7 ต.ค.65 - 11 ต.ค.65
51,98858,48851,98851,98851,988 15
จองทัวร์

11 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
55,98862,48855,98855,98855,988 15
จองทัวร์

18 ต.ค.65 - 23 ต.ค.65
55,98862,48855,98855,98855,988 15
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 25 ต.ค.65
57,98864,48857,98857,98857,988 15
จองทัวร์

22 ต.ค.65 - 27 ต.ค.65
55,98862,48855,98855,98855,988 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก