• เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ซุปตาร์...บานาฮิลล์ All Night 4 วัน 3 คืน

 • เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ซุปตาร์...บานาฮิลล์ All Night 4 วัน 3 คืน
 • DADVZ1522
 • 13,888
 • ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
 • 4 วัน 3 คืน
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - สะพานมังกร
 • หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์ สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park
 • สะพานโกเด้นบริดจ์ - นงั่ รถไฟโบราณ - เมืองเว้ - พระราชวงั ไดโน้ย - ล่องเรือมงั กรแม่ นํ้าหอม
 • วัดเทียนมู่ - รา้ นเยือ่ ไมไ้ ผ่ - วัดลนิ หอ์ ึ๋ง - ตลาดฮาน
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 ส.ค.65 - 23 ส.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

8 ก.ย.65 - 11 ก.ย.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

17 ก.ย.65 - 20 ก.ย.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

29 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

1 ต.ค.65 - 4 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

7 ต.ค.65 - 10 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

8 ต.ค.65 - 11 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

12 ต.ค.65 - 15 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

14 ต.ค.65 - 17 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

15 ต.ค.65 - 18 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

19 ต.ค.65 - 22 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 19
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 23 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

21 ต.ค.65 - 24 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

22 ต.ค.65 - 25 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

23 ต.ค.65 - 26 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

24 ต.ค.65 - 27 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก