เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คื...

 • เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน

 • เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
 • DADFD0322
 • 12,888
 • นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง  สกั การะวัดลนิ หอ์ ึ๋ง ชอ้ ปปิ้ง ตลาดฮาน พรอ้ มเมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร
 • 3 วัน 2 คืน
 • ทา่ อากาศยานดอนเมอื ง - ทา่ อากาศยานนานาชาตดิ านงั - บานาฮลิ ล ์ - สะพานโกเดน้ บรดิ จ ์ - สวนสนุก The Fantasy Park
 • สวนดอกไม้ - LE JARDIN D’AMOUR - นงั่ รถไฟโบราณ - อุโมงคเ์ ก็บไวน์ - เมอื งโบราณฮอย อัน - หมบู่ า้ นกมั๊ ทาน - ล่องเรอื กระดง้ - หมูบ่ า้ นแกะสลกั หนิ ออ่ น - สะพานมงั กร
 • วัดลนิ หอ์ ึ๋ง - ตลาดฮาน - ทา่ อากาศยานนานาชาตดิ านงั - ทา่ อากาศยานดอนเมอื ง
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

2 ก.ย.65 - 4 ก.ย.65
12,88816,88812,88812,88812,888 27
จองทัวร์

9 ก.ย.65 - 11 ก.ย.65
12,88816,88812,88812,88812,888 30
จองทัวร์

16 ก.ย.65 - 18 ก.ย.65
12,88816,88812,88812,88812,888 30
จองทัวร์

23 ก.ย.65 - 25 ก.ย.65
13,88817,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

30 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65
13,88817,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

14 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
13,88817,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก