เวียดนามใต้ ดาลัด โฮจิมินห์

 • เวียดนามใต้ ดาลัด โฮจิมินห์

 • เวียดนามใต้ ดาลัด โฮจิมินห์
 • SGNQH0122
 • 12,888
 • ล่องเรือแม่นํ้าไซ่ง่อน พร้อมอาหารเย็นบนเรือ  เช็คอนิ เมอื งมุยเน่ เมอื งตากอากาศรมิ ทะเลชอื่ ดงั ชมทะเลทรายแดง และ นั่งรถจิบ๊ สุดตืน่ เต้นตะลุย ทะเลทราย ขาว ทใี่ หญท่ สีุ่ดในเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้  ชมลำธารนางฟ้ าหรอื แกรนดแ์ คนยอนแหง่ เวยี ดนาม  นงั่ รถรางชมความสวยงามของนำ้ ตกดาตนั ลา ขนึ้ กระเชา้ ลอยฟ้ า ชมวัดตั๊กลัม  ชมิ ไวนแ์ ดงดาลดั ขนึ้ ชอื่ ของเวยี ดนาม ชมสวนดอกไมเ้ มอื งหนาวทสี่ วยงามของเมอื งดาลดั  ช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนทัน
 • 5 วัน 4 คืน
 • ทา่ อากาศยานนานาชาตสิ วุ รรณภมู ิ – ทา่ อากาศยานนานาชาตเิ ตนิ เซนิ เญติ้
 • เมอื งมยุ เน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - หมบู่ า้ นชาวประมง - ลำธารนางฟ้ า
 • เมอื งดาลดั - นงั่ รถรางชมนํ้าตกดาตนั ลา - พระราชวงั ฤดูรอ้ นของจกั รพรรดเิ บ๋าได่ - นั่ง กระเชา้ ชมวดั ตกั๊ ลมั - สวนดอกไมเ้ มอื งหนาว เชา้ บรกิ ารอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม (5)
 • นครโฮจมิ นิ ห ์ - ศาลาไปรษณียก์ ลาง - โบสถน์ อรท์ เทอดาม - ถนนคนเดนิ Nguyen Hue
 • ตลาดเบนทนั - ทา่ อากาศยานนานาชาตเิ ตนิ เซนิ เญติ้ - ทา่ อากาศยานนานาชาตสิ วุ รรณภมู
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

3 ก.ย.65 - 7 ก.ย.65
12,88816,38812,88812,88812,888 5
จองทัวร์

17 ก.ย.65 - 21 ก.ย.65
12,88816,38812,88812,88812,888 25
จองทัวร์

1 ต.ค.65 - 5 ต.ค.65
12,88816,38812,88812,88812,888 25
จองทัวร์

8 ต.ค.65 - 12 ส.ค.65
12,88816,38812,88812,88812,888 25
จองทัวร์

15 ต.ค.65 - 19 ต.ค.65
12,88816,38812,88812,88812,888 19
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก