โอซาก้า เกียวโต วาคาย่าม่า

  • โอซาก้า เกียวโต วาคาย่าม่า

  • โอซาก้า เกียวโต วาคาย่าม่า
  • ๋ZGSIN-2401TY
  • 42,888
  • นั่งรถไฟแมวเมี้ยว
  • ชาบูไม่อั้น 1 มื้อ
  • 6 วัน 3 คืน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เพิ่มเติม
1. โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน
พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น โรงแรมที่พักอาจอยู่ไกล จากตัวเมืองโอซาก้า ลูกค้าสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 
หมายเหตุ : ไม่มีราคาเด็ก
ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว
ราคา JOINLAND หักค่าตั๋วเครื่องบินออกท่านละ 15,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,700 บาท / ท่าน
ชาระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

9 พ.ค.67 - 14 พ.ค.67
42,88849,78842,88842,88842,888 35
จองทัวร์

10 พ.ค.67 - 15 พ.ค.67
42,88849,78842,88842,88842,888 35
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก