HASHTAG KOREA เกาหลี อินชอน โซล XJ 5 วัน 3 คืน

 • HASHTAG KOREA เกาหลี อินชอน โซล XJ 5 วัน 3 คืน

 • HASHTAG KOREA เกาหลี อินชอน โซล XJ 5 วัน 3 คืน
 • ZEVN0084
 • 21,888
 • บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน / อินชอน – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA (XJ) พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง และ ฟรีน้าหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 20 กิโล / ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมพักโรงแรมระดับมาตราฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโซล 2 คืน อินชอน 1 คืนเที่ยวครบทุกไฮไลท์ China Town - สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน Rail Bike – ตลาดพื้นเมืองซินโพหมู่บ้านโบราณอึนพยง – พระราชวังชางด๊อกคุง – อิกซอนดง – ช้อปปิ้ ง เมียงดง – Songdo park
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ – อินชอน
 • ไช่นา ทาวน์ – วัดจองดึนซา – ปั่นจักรยาน Rail bile ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด
 • หมู่บ้านโบราณ อึนพยอง – ศูนย์เครื่องสาอางค์ – พระราชวังชางด๊อกคุง – อินซอนดง – เมียงดง
 • ศูนย์โสม – สมุนไพรฮ๊อกเกต – Duty Free – Song do park – ตลาดพื้นเมือง ซินโพ
 • สนามบินอินชอน – สนามสุวรรณภูมิ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

13 ก.ย.65 - 17 ก.ย.65
21,88828,78821,88821,88821,888 24
จองทัวร์

20 ก.ย.65 - 24 ก.ย.65
22,88829,78822,88822,88822,888 24
จองทัวร์

27 ก.ย.65 - 1 ต.ค.65
21,88828,78821,88821,88821,888 24
จองทัวร์

16 ต.ค.65 - 19 ต.ค.65
22,88829,78822,88822,88822,888 24
จองทัวร์

21 ต.ค.65 - 26 ต.ค.65
26,88833,78826,88826,88826,888 24
จองทัวร์

28 ต.ค.65 - 2 พ.ย.65
26,88833,78826,88826,88826,888 24
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก